Wienerberger

Wienerberger Építészeti Nívódíj 2020
A 2019-ben kiírt és megrendezett Építészeti Nívódíj Pályázat sikerein felbuzdulva, 2020-ban továbbra is három kategóriában keressük a legjobb 2016-tól 2019-ig megvalósult épületeket!


1. Kategória - Új Építésű Épület

Kritériumok:2. Kategória - Innovációs Díj

Kritériumok:3. Kategória - Tondach Rekonstrukciós Díj

Kritériumok:Díjazás

Kategóriánként 1 díjazott = összesen 3 díj

A zsűribe a Wienerberger Brick Award nemzetközi építészeti pályázatán eredményt elért építészek kapnak meghívót.

A kategóriagyőztesek díja: 500.000 Forint

Pályázat beadása - a beadási határidőt meghosszabbítottuk!A pályázatokat a wienerberger-magyarorszag.wetransfer.com oldalon tudják feltölteni:

PÁLYÁZAT FELTÖLTÉSE

Pályázati feltételek

A jelen pályázat kiírója:
Wienerberger Zrt.
székhely: 1119 Budapest, Bárfai u 34.
Cg.: 01-10-041706

1. Dokumentáció

Az érvényes pályázathoz szükséges a következő dokumentumok feltöltése:Javasolt továbbá 1 darab építés közbeni fotó feltöltése is.

2. A részvétel további feltételei

Pályázatot benyújtani bármely nagykorú (18 éven felüli) belföldi természetes személy vagy jogi személy jogosult. Jogi személy pályázó esetében kérjük a vezető tervező megjelölését. Egy pályázó több pályázatot is benyújthat. Több személy közösen is jogosult pályázatot benyújtani, ebben az esetben kötelesek egy kapcsolattartó személyt megjelölni.

Pályázni bármely Magyarország területén épült épülettel lehet, amennyiben megfelel az egyes pályázati kategóriákban foglalt további pályázati kritériumoknak.

A pályázat érvényességéhez szükséges a fentebb jelzett dokumentáció maradéktalan és tartalmilag megfelelő ki-, illetve feltöltése.

A pályázó a pályázat benyújtásával (feltöltésével) a jelen pályázati kiírás szabályait és feltételeit elfogadja. A pályázat feltöltésével a pályázó kijelenti, hogy:

- rendelkezik a jelen pályázaton történő részvételhez szükséges hozzájárulásokkal,
- a pályázattal kapcsolatban nem áll fenn olyan ok, amely a pályázat érvényességét vagy a pályázat jogszerűségét érintené,
- a jelen pályázati kiírást elolvasta, megértette, elfogadta és a pályázatot ezt követően nyújtotta be a Wienerberger Zrt. részére

A pályázatban nem vehetnek részt:

- a pályázatot kiíró Wienerberger Zrt. munkavállalói, és a munkavállalók hozzátartozói,
- a pályázat elbírálásban résztvevő zsűri tagja és hozzátartozóik.

A pályázat tárgya nem lehet:

- olyan épület, amely nem felel meg a jelen kiírásban, illetve az adott kategória esetében ott megadott speciális kritériumoknak meg nem felelő épületek, - olyan épület, amelynek a tervezésében, kivitelezésében a pályázatot kiíró Wienerberger Zrt. munkatársai, a zsűrizésben résztvevő személyek és/vagy ezek hozzátartozói részt vettek.

Amennyiben bármely pályázat nem felel meg a jelen kiírásban foglalt kritériumoknak, abban az esetben a Wienerberger Zrt. jogosult a pályázatot érvénytelennek nyilvánítani és a pályázatot kizárni. Ilyen esetben a pályázat a díj elnyerésére nem lesz jogosult.

3. A pályázatok és a díjak elbírálása

Az érvényes pályázatok közül a Wienerberger Zrt. által felkért zsűri bizottság dönti el, hogy mely(ek) nyerik el a jelzett díjakat. A zsűribe a "Wienerberger Brick Award" nemzetközi építészeti pályázatán eredményt elért építészek kapnak meghívót. A Wienerberger Zrt. fenntartja a jogot, hogy a zsűri tagjainak számát, illetve összetételét bármely időben megváltoztassa. Erről a döntéséről nem köteles a pályázat résztvevőit külön tájékoztatni.

A pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a pályázat, illetve a díj elbírálása a zsűritagok szakmai és egyéb szempontjai alapján történik, amelyek részben szubjektívnek minősülnek. A pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázó elfogadja a zsűrizés fenti szempontjait.

4. A díjak

A pályázat az alábbi kategóriákban kerül meghirdetésre, az alábbi díj(ak)kal:

Kategória
Kritériumok
Díj
1. Kategória -

Új Építésű Épület
 • Az építés során Porotherm és Tondach termékeket is felhasználtak
 • Funkcionális megkötés nincs: lakó-, iroda-, közösségi, oktatási és ipari épületekkel egyaránt lehet pályázni


500.000,- Ft
2. Kategória -

Innovációs Díj
 • Az építés során Porotherm, Tondach, Terca vagy Argeton termékeket innovatív, az általánostól eltérő megközelítéssel alkalmaztak


500.000,- Ft
3. Kategória -

Tondach Rekonstrukciós Díj
 • Tondach tetőcseréppel felújított épületek pályázatait várjuk
 • Bármely funkciójú épülettel lehet pályázni
500.000,- Ft


A Wienerberger Zrt. fenntartja a jogot a beérkezett pályázatok alapján a fenti díjak megosztására és a díjazások módosítására.

A pályázati díjakhoz kapcsolódó adóterheket a Wienerberger Zrt. átvállalja, és az adóhatóság felé teljesíti.

A fenti díjakat a Wienerberger Zrt. biztosítja.

5. A pályázati eredmények közlése

Amennyiben a zsűri megítélése alapján a pályázó jogosult a díjra, a Wienerberger Zrt. a pályázatban megadott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot a pályázóval. Amennyiben a pályázó a megadott elérhetőségeken a Wienerberger Zrt. megkeresését követő 1 héten belül nem elérhető, a Wienerberger Zrt. fenntartja a jogot, hogy a díjat másik pályázónak vagy a díjat a pályázóval történt kapcsolatfelvétel hiányában a pályázónak ítélje.

A díj átadására várhatóan 2020 tavaszán kerül sor Budapesten. A díjátadó gálán a kategória győztes épületek és építészek az ott lévő közönség részére bemutatásra kerülnek.

6. Adatvédelmi rendelkezések

A Wienerberger Zrt. tájékoztatja a pályázókat, hogy a pályázat benyújtásával a pályázatban szereplő személyes adatokat érintő adatkezelés valósul meg, amelyre - az itt külön nem szabályozott kérdésekben -elsődlegesen a wienerberger.hu oldalon elérhető "Adatkezelési tájékoztató" az irányadó.

A Wienerberger Zrt. a pályázat benyújtásával összefüggő adatkezelése az alábbi személyes adatokat érintheti:

 1. Pályázó személyes adatai: név, e-mail cím, születési dátum, telefonszám.
 2. Tervező személyes adatai: név, e-mail cím, születési dátum, telefonszám.
 3. Tulajdonos személyes adatai: név, e-mail cím, születési dátum, telefonszám.


Figyelemmel arra, hogy az adatkezelés jogalapja az érintett részéről történő hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a), a pályázati dokumentáció során különös figyelmet javaslunk fordítani az egyes nyilatkozatok megfelelő kitöltésére és megfelelő aláírására.

A fenti személyes adatokat megismerheti:

 1. A Wienerberger Zrt. azon munkatársai, akik a jelen pályázat lebonyolításában szükségszerűen részt vesznek
 2. Adatfeldolgozóként:
 1. a wienerberger.hu weboldal technikai üzemeletetője, mivel a pályázat a wienerberger.hu weboldalon kerül feltöltésre
 2. kapcsolatfelvétel esetén: futárszolgálat, posta


Az adatkezelés ideje:

 1. a pályázók esetén a díjkiosztó gála időpontját követő 1 év, míg
 2. a nyertes esetében 8 év (a számviteli bizonylatokat a Számviteli tv. 169. § (2) bek. szerint 8 évig /+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel/ kell megőrizni).


Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás meg nem adása, illetve visszavonása esetén nem tudjuk a pályázatot befogadni, illetve elbírálni, és ez által a pályázat nem részesülhet díjazásban.

7. Szerzői jogi rendelkezések

Pályázatot kizárólag abban az esetben lehet benyújtani, amennyiben a pályázati anyagot érintő valamennyi jogosult ahhoz hozzájárulását adta. A pályázó a pályázati anyag feltöltésével kijelenti és szavatolja, hogy a pályázatot érintő valamennyi szerzői jogi (ide értve bármely szellemi alkotással kapcsolatos jogot) jogosult a pályázaton történő részvételre hozzájárulását adta.

A pályázati anyagot érinti szerzői jogosultak lehetnek:


A Wienerberger Zrt. fenntartja a jogot, hogy kizárja azokat a pályázatokat, amelyek bármilyen értelemben sértik harmadik személyek szerzői vagy egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogát.

A pályázati anyagokat, így különösen az abban szereplő képfelvételeket a Wienerberger Zrt. bármely - így különösen időbeli, térbeli, technikai vagy a felhasználás módját érintő - korlátozás nélkül jogosult felhasználni, e körben különösen: nyilvánosságra hozatal, átdolgozás, többszörözés, reklám- és szóró anyagokban történő feltüntetés, referenciaként történő használat, ideértve a reklám célú felhasználást is.

A Wienerberger Zrt. kizárja a felelősségét a pályázati anyagokkal kapcsolatos, harmadik személyek által támasztott szerzői vagy egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogok megsértéséből származó igényekkel kapcsolatban. Bármely ilyen igény esetén a pályázatot benyújtó köteles a Wienerberger Zrt.-t mentesíteni a jogkövetkezmények alól és helyette helyt állni.

8. Egyéb rendelkezések

A Wienerberger Zrt. fenntartja a jogot, hogy a pályázat elbírálásnak kimenetelét tisztességtelenül befolyásoló vagy befolyásolni kívánó (így különösen: mások jogait sértő, továbbá a verseny tisztaságát bármely értelemben veszélyeztető) pályázókat, illetve pályázatokat minden előzetes értesítés nélkül - akár előzetesen, akár utólagosan - a pályázat elbírálásából kizárja, amellyel a pályázat érvénytelenné válik.

A Wienerberger Zrt. kizárja a felelősségét a pályázattal kapcsolatos weboldal és egyéb online felületek Wienerberger Zrt.-n kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt ezen felületek nem, vagy csak korlátozottan használhatóak, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Wienerberger Zrt. kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a pályázat elbírálása során, a pályázati anyagok esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Wienerberger Zrt. nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, vagy harmadik személyek tevékenységéért. A Wienerberger Zrt. nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

A levelező szerver által elküldött valamennyi, a Pályázók által megadott e-mail címre küldött üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A Wienerberger Zrt. minden tőle észszerűen elvárható intézkedést megtesz, hogy a pályázaton való részvétel valamennyi széles körben használt számítógéptípuson, operációs rendszeren, valamint internetes böngészőprogramban lehetséges legyen, ugyanakkor nem garantálja és nem is felel azért, hogy a pályázó milyen hatékonysággal tudja használni a pályázaton való részvétel során a különböző rendszereket.

Wienerberger

További részletek és termékinformációk:
www.wienerberger.hu


Wienerberger-ről

A Wienerberger a világ legnagyobb téglagyártója (Porotherm, Terca), és piacvezető tetőcserepek (Koramic, Tondach), gyártásában Európában, valamint beton térburkolók (Semmelrock) előállítása terén Közép- és Kelet-Európában. Csőrendszerek (Steinzeug-Keramo kerámia csőrendszerek és Pipelife műanyag csőrendszerek) tekintetében a társaság az egyik legnagyobb gyártó Európában. A Wienerberger összesen 201 gyártóhellyel rendelkezik, 2015-ben 2.972 millió eurós bevételt termelt, működésből származó EBITDA eredménye pedig elérte a 370 millió eurót.


2020.01.16.

Wienerberger HírekWienerberger csomópontokWienerberger KiadványokWienerberger Műszaki szaktanácsadásWienerberger PartnerkeresőWienerberger Termékek


Kapcsolodó termékek:
 

Hirdetés

Wienerberger hírek:


Wienerberger - Megjelent az idei Architectum kiadvány és online is elérhető
Megjelent az idei Architectum kiadvány és online is elérhető 2022.05.12.
Megjelent a Wienerberger konszern által kiadott nemzetközi építészeti lapnak, az Architectumnak 2022-es tavaszi száma, mely nem csupán nyomtatott formában olvasható, hanem három nyelven - angol, német, francia - online is elérhető. A 34. lapszám témája a tető és homlokzat. A folyóiratban különleges építészeti megoldásokat mutatnak be, ahol a funkcionalitás mellett nagy hangsúlyt kapnak a kreatív felhasználási módszerek is, mellyel egyedi megjelenést kölcsönözhetünk épületeinknek.

Wienerberger - Összefogás: 30 millió forintnyi termékadományhoz juthatnak a lakhatási problémákkal küszködő magyar családok
Összefogás: 30 millió forintnyi termékadományhoz juthatnak a lakhatási problémákkal küszködő magyar családok 2022.05.11.
Folytatja partneri együttműködését a Habitat itthoni szervezete és a Wienerberger Magyarország. A program keretében a karitatív szervezet 30 millió forintnyi termékadománynak köszönhetően további 3 évig tud hozzájárulni rászoruló és hátrányos helyzetű családok lakhatási helyzetének rendezéséhez. Az eddigi ciklusokban összesen csaknem 130 lakóegység rekonstrukciója zajlott le, így több mint 150 családon tudtak segíteni.

Wienerberger - Tégla a művészetben - de nagyon másképp, mint ahogy gondolnánk
Tégla a művészetben - de nagyon másképp, mint ahogy gondolnánk 2022.05.10.
A tégla az egyik legrégebbi és egyben leggyakoribb időtálló építőanyag. A legtöbben így is közelítik meg és gondolataikban mindig a házukhoz, ház körüli munkákhoz, felújításokhoz kötik. Ennek ellenére számos nem mindennapi, sőt, meglepő helyen is felbukkan, így például a nemrég nyílt II. Ipar- és Tervezőművészeti Nemzeti Szalon kiállításon a Műcsarnokban.

Wienerberger - Idén vehette át a tavaly elnyert Construma díjait a Wienerberger
Idén vehette át a tavaly elnyert Construma díjait a Wienerberger 2022.04.13.
A tavalyi évben a pandémia miatt a Construma kiállítás is elmaradt, ezért a 2021-ben díjazott cégek is az idei rendezvényen vehették át a Construma díjaikat a vásár nyitónapján, április 6-án megrendezett megnyitó ünnepségen.

Wienerberger - Tévhitek a falazásról - ezeket jó tudni az építkezés előtt
Tévhitek a falazásról - ezeket jó tudni az építkezés előtt 2022.03.09.
Hidegben el kell felejteni az építkezést, és sok vízre van szükség egy családi ház falainak felhúzásához? Vagy a modern kerámia tégla nem elég erős? Bár Magyarországon még mindig a leginkább megbecsült és becsben tartott építőanyagok a kerámia téglák, rendszeresen felbukkannak falazással kapcsolatos városi legendák és tévhitek. A Wienerberger összeszedett néhány fontos tényt, amelyről talán még azok sem tudnak, akik mostanában kezdenek bele családi házuk kivitelezésébe.

Wienerberger - Porotherm Rapid technológia a fókuszban <br /> Teltházzal is biztonságban zajlott le a Wienerberger kivitelezői képzéssorozata
Porotherm Rapid technológia a fókuszban
Teltházzal is biztonságban zajlott le a Wienerberger kivitelezői képzéssorozata
2022.02.09.
A Wienerberger elkötelezett a gyakorlati képzések iránt, hagyományosan – amikor a járvány engedi – minden évben szervezünk a kivitelező, kőműves szakemberek számára személyes, a termékhasználatra fókuszáló képzéseket.

Wienerberger - Teltházzal indultak a Wienerberger 2022-es szakmai képzései
Teltházzal indultak a Wienerberger 2022-es szakmai képzései 2022.01.13.
Míg mások a szilveszteri fáradalmakat pihenték ki január első hetében, a Wienerberger kollégái már teltházas szakmai oktatásokat tartottak országszerte két helyszínen is.

Wienerberger - 2022-ben is folytatódik a Wienerberger által 2021-ben életre hívott Porotherm Kivitelezői Program!
2022-ben is folytatódik a Wienerberger által 2021-ben életre hívott Porotherm Kivitelezői Program! 2022.01.13.
A programban részt vevők negyedévente értékes nyereményekkel lehetnek gazdagabbak, 2022 áprilisában pedig kisorsolásra kerül a program fődíja egy vadonatúj Renault Master duplakabinos, platós kisteherautó!

Wienerberger - Semmelrock Burkolómester szakmai képzés - 2022
Semmelrock Burkolómester szakmai képzés - 2022 2021.12.09.
Legyen Ön is része a sikernek!

Vegyen részt a Semmelrock termékekről szóló ingyenes burkolómester képzéseinken 2022-ben!

Wienerberger - Ötven ház, amely versenyben van a világ legszebb téglaépülete címért
Ötven ház, amely versenyben van a világ legszebb téglaépülete címért 2021.11.11.
A napokban 50 pályaműre szűkítette a szakmai zsűri a "Brick Award 2022" díjért versenyben lévő projektek listáját. A döntőbe jutott alkotásokból jövő júniusban választják ki a világ legjobbjainak tartott téglaépületeit és téglaépítészeti megoldásait. A Wienerberger által életre hívott elismerés az idei kiírásával rekordot döntött: 53 országból összesen 789 projekt érkezett - ilyen nagyszámú nevezésre korábban soha nem volt példa.

Wienerberger - Magasrangú magyar állami kitüntetést kapott Heimo Scheuch, a Wienerberger konszern első embere
Magasrangú magyar állami kitüntetést kapott Heimo Scheuch, a Wienerberger konszern első embere 2021.11.11.
A Magyar Érdemrend lovagkeresztjét vehette át a napokban Heimo Scheuch, az osztrák Wienerberger AG elnök-vezérigazgatója Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettestől. A magasrangú állami kitüntetést Áder János, Magyarország köztársasági elnöke - Orbán Viktor miniszterelnök előterjesztésére - adományozta a konszern vezetőjének, amellyel a magyar gazdaság fejlesztéséhez hozzájáruló vállalatvezetői munkáját ismerték el.

Wienerberger - Már álmaink háza is megvál­tozott a koronavírus hatására
Már álmaink háza is megvál­tozott a koronavírus hatására 2021.10.13.
A vírushelyzet olyan területekre is hatással van, amelyre kevesen gondolnánk. Egyre inkább körvonalazódik, hogy még a családi házak kialakítására, funkcióira is befolyással van a pandémia. Az építtetők olyan megoldásokat szeretnének látni otthonukban, amelyekkel korábban nem, vagy jóval kevésbé kalkuláltak - mutat rá a Wienerberger Zrt. a Mesterház programjában gyűjtött információk alapján.

Wienerberger - A Wienerberger-csoport új szintre emeli a fenntarthatóságot
A Wienerberger-csoport új szintre emeli a fenntarthatóságot 2021.08.11.
Környezet, társadalmi témák és értékek: A Wienerberger-csoport elkötelezett szándéka, hogy fenntartható vállalatként működjön...

Wienerberger - Gyorsítsa fel a munkálatokat Porotherm Rapid technológiával
Gyorsítsa fel a munkálatokat Porotherm Rapid technológiával 2021.07.13.
Regisztráljon és most díjmentes helyszíni szaktanácsadás keretében ismerheti meg a Porotherm Rapid technológiát, amellyel hatékonyabb a munkavégzés, rendezettebb az építési terület, és kevesebb vízfelhasználással végezhető a falazási munka.

Wienerberger - Díjesőt hozott a tavasz vége a Wienerberger számára
Díjesőt hozott a tavasz vége a Wienerberger számára 2021.06.10.
Számos elismerést kapott az elmúlt néhány napban a Wienerberger több terméke és termékcsaládja. Az idei év két újdonsága, a Porotherm X-therm 44 Rapid tégla és a Porsche Design V11 kerámia tetőcserép Construma díjas lett, míg a Tondach márka Business Superbrands minősítést kapott.

Wienerberger - Most lehet igazán kifizetődő a hűség
Most lehet igazán kifizetődő a hűség 2021.06.10.
Egy új hűségprogramot indított el a napokban a Wienerberger Zrt., amelyben kifejezetten kivitelezők, kivitelezésben érdekelt társaságok vehetnek részt. Azok a vállalkozások, amelyek eddig is a Porotherm téglákkal dolgoztak már jól ismerik azokat a piaci előnyöket, amelyet a márka nyújthat számukra. Ezen felül most az együttműködésben résztvevők számára negyedévente ajándékokat is kínál a Wienerberger, sőt, év végén egy kisteherautós sorsolnak ki közöttük

Wienerberger - A digitális térben született a Wienerberger különleges téglája
A digitális térben született a Wienerberger különleges téglája 2021.05.07.
A Wienerberger a fejlesztési folyamatot és a végeredményt illetően is egyedülálló terméket vezet be a hazai piacra. A Porotherm X-therm téglát kizárólag itthoni szakértők és kutatók segítségével, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatóival szorosan együttműködve alkották meg. A munka során olyan digitális modellezés és tesztelés zajlott, amely például a Forma 1-es autók fejlesztésére jellemző. Ennek eredményeként a tégla hőszigetelő képessége javult, és a hangszigetelési tulajdonságai is jelentősen növekedtek.

Wienerberger - Csúcsra futott a Brick Awardra pályázók száma
Csúcsra futott a Brick Awardra pályázók száma 2021.05.06.
Rekordszámú pályázat érkezett a világ egyik legnagyobb presztízsű téglaépítészeti elismerésére, a Brick Awardra. Az idén tizedik alkalommal kiírt díjra 53 országból csaknem 800 pályamunkát adtak be az alkotók. Az év folyamán a leadott munkákból a zsűri egy 50-es szűkített listát készít, majd 2022 júniusában hirdetik ki az öt kategória győztesét, illetve a fődíjas projektet.

Wienerberger - Ismeretlen ismerős!
Ismeretlen ismerős! 2021.04.14.
2021. március 25-től Porotherm Profi termékeink nevet váltottak: a termékek új neve Porotherm Rapid lett. Csak a név változott, a termék nem! Porotherm Rapid termékeinkkel könnyen és gyorsan falazhat!

Wienerberger - Tisztelt Építész Partnerünk!
Tisztelt Építész Partnerünk! 2021.04.14.
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a Wienerberger konszern által kiadott nemzetközi építészeti lapnak, az Architectumnak 2021-es tavaszi száma, mely nemcsak nyomtatott formában olvasható, hanem három nyelven (angol, német, francia) online is elérhető az alábbi linken:

https://www.architectum.com/roof-and-facade.html

    Like all websites, eptar.hu uses cookies for better and safer operation.       More information